POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem strony internetowej www.legnoline.pl oraz marki legnoline jest:   Legnoline Krzysztof Rostkowski Ul. Koleżeńska 28, 60-185 Skórzewo Nip 5971651978 Regon 081215460 Wpisana do CEiDG. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców kontaktujących się po przez: formularz kontaktowy, adres e-mail oraz nr telefonu zamieszczone na stronie w zakładce „kontakt” Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie witryny www.legnoline.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

DEFINICJE

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach.  PRODUKT – dostępna w witrynie www.legnoline.pl rzecz ruchoma możliwa do nabycia przez kupującego (produkty są dostępne na zamówienie) REGULAMIN – niniejszy regulamin strony internetowej USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami). ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: Płatność przelewem na rachunek bankowy lub bezpośrednio u Sprzedawcy. Legnoline Krzysztof Rostkowski   ul. Koleżeńska 28,  60-185 Skórzewo. Numer rachunku Santander Bank: 45 1090 1346 0000 0001 4726 5861. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą można także dokonywać na w salonie (showroomie) przy ul. Bratniej 1, 60-185 Skórzewo. Płatności te obsługiwane są przez system Sumup zintegrowany z kontem firmy Legnoline Krzysztof Rostkowski. Termin płatności: W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (spisania protokołu zamówienia). Brak płatności w terminach, o których mowa wyżej skutkuje wygaśnięciem Umowy Sprzedaży i zwolnieniem Sprzedawcy z wszystkich obowiązków wynikających z jej zawarcia.

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszt dostawy jest ustalany w trakcie składania zamówienia, a jego cena zależna jest od wielkości zamówienia. Sprzedawca wymaga min. 50% wpłaty wartości całego zamówienia (brutto), po której zaksięgowaniu uruchamia się procedurę produkcji i realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji kupującego z zamówienia po otrzymaniu przez sprzedawcę zaliczki i uruchomieniu procesu produkcyjnego, sprzedawca może odliczyć od wpłaconej kwoty, poniesione koszty z tytułu późnej anulacji zamówienia. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: – Przesyłka pocztowa. – Przesyłka kurierska. – Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Bratnia 1, 60-185 Skórzewo – od poniedziałku do soboty, w godzinach od 08:00 do 17:00. Termin dostawy Produktu do Klienta ustalany jest indywidualnie z w trakcie sporządzania protokołu zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, zostanie on wcześniej poinformowany o gotowości Produktu do odbioru. 

REKLAMACJA PRODUKTU 

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta: – pisemnie na adres: ul. Koleżeńska 28, 60-185 Skórzewo.

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@legnoline.pl;
 • bezpośrednio w salonie przy ul. Bratniej 1.60-185 Skórzewo.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz dokumentacji zdjęciowej przedmiotu reklamacji; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na swój koszt.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

Dotyczy to również zamówienia składanego bezpośrednio w salonie sprzedawcy.  Wyjątkiem jest dobrowolna zgoda sprzedawcy na przyjecie zwróconego towaru w stanie nienaruszonym  O braku odstąpienia od umowy, klient zostanie przez sprzedawcę wcześniej poinformowany.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.legnoline.pl jest Sprzedawca. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem narzędzi typu formularz kontaktowy oraz newsletter, zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub całkowitego usunięcia. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład: – pisemnie na adres: ul. Koleżeńska 28, 60-185 Skórzewo. – w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@legnoline.pl Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej www.legnoline.pl przed zawarciem danej umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane są w języku polskim. Zmiana Regulaminu: Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEGNOLINE

Postanowienia ogólne:

 1. Właścicielem strony jak i sklepu internetowego legnoline jest Legnoline Krzysztof Rostkowski ul. Koleżeńska 28, 60-185 Skórzewo NIP 5971651978 zarejestrowany w CEiDG (dalej: Właściciel).
 2. Wszystkie zdjęcia/grafiki prezentujące przedmioty w sklepie są wykonane przez Właściciela konta lub na jego zlecenie i nie naruszają praw autorskich.
 3. Wszystkie ceny w sklepie podane są w złotówkach i są cenami brutto.
 4. Sprzedawane rzeczy są pozbawione wad fizycznych i prawnych.
 5. Robiąc zakupy w naszym sklepie zawierają Państwo prawnie wiążącą umowę Kupna- Sprzedaży na odległość.
 6. Prosimy w tytule przelewu wpisywać numer zamówienia oraz Imię i Nazwisko, co ułatwi identyfikację kupującego i przyspieszy wysyłkę towaru.
 7. Wszystkie oferowane produkty są wykonywane na zamówienie zgodnie z wskazanym w opisie produktu terminem.
 8. Produkty wykonane są z należytą starannością przy wykorzystaniu właściwych materiałów i technologii produktów.

Płatność:

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby płatności:
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Najlepsza i najszybsza forma płatności.
 • W opcji z przedpłatą na nasz rachunek bankowy (przelew tradycyjny), w tytule przelewu należy koniecznie wpisać nr zamówienia oraz imię i nazwisko na podane niżej konto bankowe:

Legnoline Krzysztof Rostkowski

ul. Koleżeńska 28

60-185 Skórzewo

Nr rachunku Santander Bank: 45 1090 1346 0000 0001 4726 5861

 1. Termin oczekiwania przez nas na wpłatę to 7 dni od momentu zamówienia przez Państwa towaru. Po tym czasie transakcja zostaje anulowana z możliwością jej wznowienia. Nie wysyłamy towaru za pobraniem.
 2. Dokonana płatność jest jednoznaczna z potwierdzeniem zamówienia i oznacza zaliczkę na poczet realizacji produktu.
 3. Istnieje możliwość całej lub częściowej płatności przy odbiorze lecz po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub meilowym. Należy ten fakt zgłosić bezpośrednio do sprzedawcy przed dokonaniem fizycznego zmówienia w sklepie internetowym.

Dostawa:

 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego sposób, koszt dostawy pokrywa Kupujący.
 2. Kupujący może wybrać następujący sposób przesyłki: Przesyłka kurierska lub przesyłka paletowa (jeśli wymaga tego wielkość produktu)
 3. Zamówienie realizujemy na podany w formularzu adres. Jeżeli jednak adres wysyłki ma być inny, prosimy o wskazanie danych adresowych informując nas o tym pod adresem meilowym: kontakt@legnoline.pl 
 4. Kupujący przekazuje sprzedawcy środki na pokrycie kosztów wysyłki w imieniu kupującego, oraz upoważnia do zawarcia umowy o świadczenie usług w jego imieniu z przewoźnikiem w celu przesłania mu za pośrednictwem firmy transportowej lub firmy kurierskiej zakupionego towaru.
 5. Zamówienia staramy się realizować w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym. Zamówienia składane w weekendy realizowane są wg kolejności zgłoszeń.
 6. Jeżeli zamówiony przedmiot nie dotarł do Państwa w określonym terminie, prosimy o informację zwrotną – uruchomimy procedurę reklamacyjną.
 7. W przypadku zaspokojenia roszczeń Kupującego przez Właściciela sklepu w sytuacji utraty lub uszkodzenia towaru przez przewoźnika, roszczenia Kupującego przysługuje mu względem przewoźnika przechodzą na Sprzedającego.
 8. Koszt przesyłki jest jeden w przypadku zamówienia większej ilości rzeczy na ten sam adres, po uprzednim poinformowaniu Właściciela sklepu drogą elektroniczną o wyborze tego rodzaju przesyłki.

Odstąpienie od umowy oraz reklamacja:

 1. Zgodnie z Polskim prawem konsumenckim, a dokładniej pkt 3 art. 38, który mówi, że „nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.”
 1. Zamówienie może nie zostać odebrane tylko w przypadku gdy produkt nie jest zgodny z jego treścią.
 2. W momencie rezygnacji z zamówienia po jego potwierdzeniu, tym samym wpłacie zaliczki umownej, zaliczka zostaje wykorzystana na pokrycie kosztów rozpoczęcia produkcji oraz wszelkich czynności związanych do wykonania i dostarczenia produktu.

Reklamacja:

 1. Kupujący może, po zgłoszeniu reklamacji w terminie dwóch tygodni od wykrycia wady, pisemnie na adres Sprzedającego, wymienić towar na wolny od wad, a gdy wymiana nie będzie możliwa, odstąpić od umowy i zwrócić towar.
 2. Kupujący powinien złożyć reklamację Właścicielowi firmy poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres firmy ze wskazaniem:
 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
 • żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
 • danych kontaktowych składającego reklamację.
 1. Zwrot lub wymiana towaru zostanie zrealizowana przez Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Sprzedającemu towaru.
 2. Zwrot lub wymiana towaru z powodu jego wad następuje na koszt Sprzedającego.

Postanowienie końcowe:

 1. Kupujący będący konsumentem (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności i prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywanie reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce “Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed dat wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

Pobierz
Katalog
Podoba Ci się nasz styl?
Polub stronę lub skontaktuj się z nami
154
593

Jesteś zainteresowany projektem lub chcesz spytać o szczegóły dotyczące produktów? Zapraszamy do kontaktu!

Chcę polecić >

Kontakt

SHOWROOM
Legnoline
ul. Bratnia 1
60-185 Skórzewo

SHOWROOM
Legnoline
ul. Wynalazek 2a/2 (Mokotów)
02-677 Warszawa
693 736 926